Lub Khoos Kas Qhov Nyiaj Seem Tshuav Xum Dakota, Hennepin, Ramsey, Minneapolis, thiab St Paul

Rau ib daim ntawv thov [ua hom lus uas xav tau] ces xaiv [hom lus ntawd hauv lus Askiv] ntawm lub vej xaij rau txojkev thov.

Yuav kom thov tau hauv [ua hom lus uas xav tau] ces theej tawm ib daim ntawv thov ntawm no.

Cov County uas yog Dakota, Hennepin thiab Ramsey, thiab ob lub nroog Minneapolis thiab St Paul muaj kev pab them nqi xaub tsev thaum ti tes ti taw ntawm ib qho program hu ua Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li. 

Hauv Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li, cov tswv rau cov chaw xaub yog cov uas xub pib ua daim ntawv thov ntawm cov neeg uas xaub tsev ntawm lawv.

Muaj ob txojkev pab them nqi xaub tsev thaum ti tes ti taw hauv MN tamsim no: RentHelpMN thiab Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li.

Nyeem tej uas muaj nram no ua ntej koj thov:

Kuv cov neeg xaub tsev tau thov ntawm RentHelpMN. Peb thov puas tau kev pab ntawm Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li?

Cov tswv tsev/cov neeg saib xyuas cov chaw xaub thiab cov neeg xaub tsev tsuas tau kev pab ntawm ib qho program rau tib co hli xwb.

Yog tias tus xaub tsev tau xa ib daim ntawv thov mus rau ntawm RentHelpMN, thov cia li ua nrog qhov program ntawd xwb.

Kuv yog tus neeg saib xyuas qhov chaw xaub/tus tswv tsev uas twb tau muab kuv cov chaw xaub tso rau ntawm RentHelpMN lawm.  Kuv kuj puas tseem yuav tau rau npe thiab muab kuv tej ntaub ntawv mus rau Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li (The Zero Balance Project)?

Yog tias tus xaub tsev tau xa ib daim ntawv thov mus rau ntawm RentHelpMN, thov cia li ua nrog qhov program ntawd xwb.

Yog tias tus xaub tsev tsis tau xa ib daim ntawv thov mus rau ntawm RentHelpMN thiab koj xav kom pib ua ib daig thov ntawm Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li, ces koj yuav tau rau npe ntawm Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li thiab upload cov ntaub ntawv uas yuav tsum muaj rau ntawm qhov chaw ntawd.

Yuav muab tsis tau tej ntaub ntawv ntawm ib qho program twg mus rau lwm qho program. Nco ntsoov tias cov tswv tsev/cov neeg saib xyuas cov chaw xaub thiab cov neeg xaub tsev tsuas tau kev pab ntawm ib qho program rau tib co hli uas pab xwb. 

RentHelpMN txawv ntawm Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li li cas xwb?

RentHelpMN thiab Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li puav leej yog tej program pab them nqi xaub tsev thaum muaj kev ti tes ti taw, uas los ntawm tib pob nyiaj uas tsoom fwv qhov program pub.

RentHelpMN yog ib qho program uas muaj thoob lub xeev uas tus xaub tsev kiag yog tus ntaus thawj ua daim ntawv thov.

Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li pab cov county Dakota, Hennepin thiab Ramsey xwb uas cov tswv tsev thiab cov neeg saib xyuas cov chaw xaub ua tus ntaus thawj ua daim ntawv thov. Ntawm no yog tej tseem ceeb uas ib qho program twg muaj.

RentHelpMN

 • Thoob Lub Xeev
 • Cov neeg xaub tsev thiab cov tswv tsev/cov neeg saib xyuas cov chaw xaub puavleej ua tau tus ntaus thawj ua daim ntawv thov los tau.
 • Cov neeg xaub tsev yog cov qhia cov nyiaj uas tau los thiab tej uas qhia txog lawv, cov nqi xaub tsev uas yuav tsum tau them thiab/lossis tej nqi dej nqi hluav taws xob thiab cov ntaub ntawv xaub tsev thiab qhia tias twb yog tim COVID es thiaj raug li no.
 • Cov tswv tsev/cov neeg saib xyuas cov chaw xaub yuav tsum muab cov chaw thiab tej ntaub ntawv uas qhia txog tias tau them li cas thiab tseem tshuav pestsawg.
 • Tsis pub tau nyiaj tshaj: 80% AMI
 • Tsuas muaj kev pab: txog li 15 lub hlis xwb
 • Tej nuj nqis uas pab them yog nqi xaub tsev, lwm yam nqi xaub, nqi dej nqi hluav taws xob thiab cov nqi dej nqi hluav taws xob uas tus neeg xaub tsev-them
 • Yuav txais cov ntaub ntawv thov ntawm ib co neeg uas muaj feem tau mus txog lub 12 Hlis 2021.
 • Cov nyiaj pab tagnrho muaj $518 million
 • Yog tias xav paub ntxiv, ces hu 211

Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li

 • Cov county Dakota, Hennepin thiab Ramsey, nrog rau Minneapolis thiab St. Paul
 • Cov tswv tsev/cov neeg saib xyuas cov chaw xaub yog cov pib txojkev thov kev pab
 • Cov tswv tsev/cov neeg saib xyuas cov chaw xaub yog cov muab cov ntaub ntawv xaub tsev, cov ntaub ntawv qhia txog qhov chaw, tej ntaub ntawv uas qhia txog tias tau them li cas thiab tseem tshuav pestsawg.
 • Cov neeg xaub tsev yog cov qhia cov nyiaj uas tau los thiab tej uas qhia txog lawv, thiab qhia tias twb yog tim COVID es thiaj raug li no.
 • Tsis pub tau nyiaj tshaj: 80% AMI
 • Tsuas muaj kev pab: txog li 15 lub hlis xwb
 • Tej nuj nqis uas pab them yog nqi xaub tsev, lwm yam nqi xaub, nqi dej nqi hluav taws xob thiab cov nqi dej nqi hluav taws xob uas tus neeg xaub tsev them nrog kiag qhov nqi xaub tsev. Qhov program no tsis them tej nqi dej nqi hluav taws xob uas ua tus neeg xaub tsev lub npe.
 • Txais cov ntawv thov lub 6 Hlis tim 7 mus txog lub 6 Hlis tim 20, 2021 lossis mus txog thaum nyiaj tas lawm
 • Cov nyiaj pab tagnrho muaj $34 million, thiab muaj feem yuav muaj nyiaj los ntxiv yog tias cheem tsum
 • Yog tias xav paub ntxiv, ces email zerobalanceproject@housinglink.org

Tej Nuj Nqis uas Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li Pab Them Yog Dabtsi?

Nqi xaub tsev uas tseem yuav tsum tau them

Txhij thaum lub 3 Hlis tim 13, 2020

Tej nqi dej nqi hluav taws xob uas ua tib zaug them nrog tus nqi xaub tsev

Txhij thaum lub 3 Hlis tim 13, 2020

 • Dej
 • Cov Dej Qias
 • Hluav Taws Xob
 • Nkev
 • Khib Nyiab/Sau Khoom Recycle
 • Tej Uas Siv Los Raud (Taws raud, Qe ntoo, propane)

Tej Nqi Tau Them Vim Them Lig uas tsis tau them

Tsis pub tshaj 8% ntawm tus nqi xaub tsev, raws li MN txoj cai tau hais, txij thaum lub 3 Hlis tim 13, 2020.

Them Nqi Xaub Tsev Rau 3 lub Hlis (cov nqi xaub tsev uas yuav them tom ntej)

 • Yuav tsum them cov nqi xaub tsev tas ua ntej thiaj kam them ntxiv rau yav tom ntej.
 • Cov nqi dej nqi hluav taws xob uas tus tswv rau qhov chaw xaub them ces kuj suav tias yog nqi xaub tsev kiag.

Cov Yim Neeg Xaub Tsev Twg Thiaj Muaj Feem Tau Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li

Tus xaub tsev uas yuav tsis muaj tsev nyob los yog nyob tsis tsheej ib qho chaw.

Qhov chaw ntawd nyob rau ib qho chaw ntawm:

 • Dakota County
 • Hennepin County, kuj hais txog Minneapolis
 • Ramsey County, kuj hais txog St. Paul

Cov nyiaj uas tus xaub tsev tau los npaum li lossis tsawg tshaj li 80% ntawm Nruab Nrab Tej Nyiaj Neeg Khwv Tau Los rau Thajtsam no (Area Median Income):

 • Ib yig uas muaj 1 tug neeg - $55,950
 • Ib yig uas muaj 2 tug neeg - $63,950
 • Ib yig uas muaj 3 tug neeg - $71,950
 • Ib yig uas muaj 4 tug neeg - $79,900
 • Ib yig uas muaj 5 tug neeg- $86,300
 • Ib yig uas muaj 6 tus neeg - $92,700
 • Ib yig uas muaj 7 tus neeg - $99,100
 • Ib yig uas muaj 8 tus neeg - $105,500

Tsuav yog ib tug ntawm ib yim uas xaub tsev tau txais nyiaj poob haujlwm LOSSIS tau nyiaj tsawg dua lawm, tiv nuj nqis ntau dua tuaj, lossis muaj lwm yam kev txom nyem nyiaj txiag tim tus kab mob COVID-19, xws li:

 • Txo sijhawm ua haujlwm lossis tau nyiaj tsawg dua lawm.
 • Tawm haujlwm vim qhov chaw ua haujlwm tsis nyab xeeb.
 • Tawm haujlwm los tu thiab saib xyuas tsevneeg.
 • Yuav tau tawm haujlwm vim tsev kawm ntawv kaw lossis kev zov menyuam ho hloov li cas lawm.
 • Kev zov menyuam kim dua tuaj.
 • Menyuam nyob hauv tsev vim tsev kawm ntawv kaw lawm.
 • Yuav tau them rau is taws nej thiab tej koos pis tawj thiaj ua tau haujlwm los yog kawm tau ntawv hauv tsev.
 • Muaj nuj nqis rau kev kho mob lossis lub ntees vim COVID-19.
 • Yuav tej khoom los tiv thaiv tus kheej.
 • Tej nqi uas yuav tau siv lwm txoj kev thauj mus mus los los.
 • Kis tau COVID-19.
 • Raug cais vim tau nyob ze ib tug uas kis tau COVID-19.
 • Tau los tu thiab saib xyuas lwm tus uas mob COVID-19.

Cov Tswv Rau Cov Chaw Xaub Yuav Tsum Muaj Dabtsi Thiaj Npaj Tau Txhij rau Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li

 • Daim w9 uas sau txhij.
 • Tagnrho cov ntaub ntawv xaub tsev
 • Daim ntawv qhia tias them se rau qhov chaw (Property Tax) uas qhia tias qhov chaw nyob rau qhov twg.(Dakota County, Hennepin County, Ramsey County)
 • Phau ntawv ceev nyiaj txiag txog nqi xaub tsev qhia thaum tsis them nqi xaub tsev, lwm cov nqi, thiab tej nuj nqi dej nqi hluav taws xob (tsuas them rau tej nuj nqi dej nqi hluav taws xob uas tus neeg xaub tsev them nrog kiag qhov nqi xaub tsev xwb).
 • Yog tias tus neeg xaub tsev muaj tsoom fwv pab them nqi xaub tsev ib qho-nyob ntawm tau nyiaj ntau los tsawg (xws li Daim Pib Xaiv Tsev Nyob) - Ib daim ntawv uas tsoom fwv cov neeg saib xyuas vaj tse tau xa tuaj uas qhia tias tau muab tus neeg xaub tsev feem ntawm tus nqi xaub tsev hloov ntxiv lawm vim nws poob haujlwm.
 • Tus neeg xaub tsev qhov email. Qhov ntawm no qhia tias yuav caw lawv los ua lawv ntu kom tiav li cas.

Cov Neeg Xaub Tsev Yuav Tsum Muaj Dabtsi Thiaj Npaj Tau Txhij rau Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li

Saib Seb Tau Nyiaj Npaum Li Cas Los Tiag.

Nyob rau hauv daim ntawv thov, cov uas xaub tsev yuav tau saib seb puas muaj feem thov tau raws li lawv cov nyiaj tau los. (Mus saib tias tau nyiaj npaum li cas los thiaj muaj feem tau).

Muaj 3 qho uas lawv xaiv tau:

Qhov 1 - Upload thawj 2 nplooj ntawm koj daim 2020 income tax return.

Qhov 2 - Upload cov ntaub ntawv uas qhia tias koj muaj feem tau tej kev pab uas muab rau cov neeg tau nyiaj tsawg. Piv xam li: SNAP, WIC, Section 8, TANF, FDPIR, SNP).

 • Cov ntaub ntawv yuav tsum muaj tus neeg xaub tsev lub npe thiab qhov chaw nyob.
 • Cov ntaub ntawv kuj yuav tsum yog cov uas muab rau tus xaub tsev tom qab 1/1/2020.

Qhov 3 (Xaiv Tau Ib Qho Ntawm Ob Qho Ntawm no)

1. Upload daim foos uas qhia tias Tsis Muaj Ib Qho Nyiaj Qhov Twg Los Li. Mus tau rau ntawm qhov chaw thov los theej tawm ib daim foos no. 

2. Ntaus tias tau nyiaj qhov twg los, thiab tau pestsawg, tso kiag rau hauv daim ntawv thov.

Tus neeg xaub tsev yuav tau upload cov ntaub ntawv uas qhia seb lawv tau nyiaj npaum li cas (Piv xam li: Ib daim tw tshev). Nyob rau hauv daim ntawv thov, cov neeg xaub tsev kuj yuav tau ua tej uas hais nram no:

 • Qhia seb tus nqi tsev uas tseem tau them, lwm cov nqi, thiab tej nqi dej nqi hluav taws xob uas tus tswv xaub lub tsev kom them puas thwj.
 • Qhia seb lawv txojkev nyuaj siab yog tim COVID-19 los yog nyiaj txiag (saib cov kev nyuaj siab uas muaj feem tau).
 • Sau qhov COVID-19 tej kev pab them nqi xaub tsev thaum ti tes ti taw uas yav tas los koj tau txais (lossis tus tswv rau qhov chaw xaub tau txais ua lawv tug). Lawv yuav tsum ntaus tias yog pestsawg rau hauv daim ntawv thov.

Cov Lus Nug Kheev Nug txog Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li.

Kuv twb tau txais kev pab ntawm RentHelpMN lossis ntawm Hennepin County daim ntawv thov rau lub 3 Hlis 2021. Kuv thov puas tau Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li yog tias kuv tseem cheem tsum kev pab?

Txawm li cas los koj tsuas tau kev pab them nqi xaub tsev rau 15 lub hlis ntawm tagnrho cov program uake xwb, uas yuav muab hloov mus ua 18 lub hlis tom ntej no.

Yog tias koj twb tau kev pab them nqi xaub tsev ntawm RentHelpMN lossis Hennepin County tsis tau tau 15 lub hlis, ces koj thov tau kev pab ntxiv ntawm Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li. Koj yuav tau dua ib daim ntawv thov tshiab rau qhov siv tsis tau koj daim ntawv thov ntawm ib qho program mus rau lwm lub. 

Kuv tsis tau ua ib daim ntawv thov. Qhov program twg zoo dua rau kuv, RentHelpMN lossis Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li.

Rau cov uas xav tau kev pab them nqi xaub tsev hauv cov county Dakota, Hennepin thiab Ramsey uas tsis tau thov kev pab rau ntawm RentHelpMN, ob qho program pab tau koj huvsi.

Rau cov neeg xaub tsev thiab cov neeg saib xyuas cov chaw xaub/cov tswv tsev uas xav kom tus neeg xaub tsev ua tus ntaus thawj ua daim ntawv thov, tej zaum thov kev pab ntawm RentHelpMN yuav zoo dua.

Rau cov neeg xaub tsev thiab cov neeg saib xyuas cov chaw xaub/cov tswv tsev uas xav kom cov neeg saib xyuas cov chaw xaub/cov tswv tsev  ua cov ntaus thawj thov kev pab, ces tej zaum thov kev pab ntawm Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li yuav zoo dua.

Kuv thov tau ntau npaum li cas rau ib lub tsev xaub xwb?

Npaum li cas los tau.

Kuv yuav ua cas thov tau kom them nqi xaub tsev rau 3 lub hlis tom ntej?

Cov neeg xaub tsev ua li no. Nyob rau hauv tus neeg xaub tsev daim ntawv thov, muaj ib lub thawv uas khij tau (check-box) kom thov them nqi xaub tsev rau yav tom ntej yog tias lawv twb paub lawm tias lawv yuav them tsis taus 2-3 lub hlis tom ntej ntawd.

Kuv cov neeg xaub tsev txhawj tsam yog ua li no ces yuav cuam tshuam lwm txojkev pab uas lawv tau. Puas yuav ua li ntawd?

Tsis ua. Qhov no tsis suav tias yog cov nyiaj ua tau los.  Cov nyiaj xa ncaj qha mus rau tus tswv rau qhov chaw xaub.

Kuv cov neeg xaub tsev tsis muaj ntaub ntawv thiab lawv ntshai xa tej uas qhia txog lawv.  Kuv yuav hais li cas rau lawv?

Cov npe rau ib yim neeg yuav tsis muab qhia rau ICE. Dakota, Hennepin, thiab Ramsey County yuav saib tau cov ntaub ntawv no, thiab ob lub nroog Minneapolis thiab St Paul los kuj yuav saib tau thiab.

Kuv cov neeg xaub tsev pheej tsis xav ua lawv ntu ntawm cov ntaub ntawv thov. Kuv puas tseem thov tau?

Tsis tau. Cov neeg xaub tsev kuj yuav tsum tau ua lawv ntu rau daim ntawv thov thiab.

Thaum pom zoo rau kuv daim ntawv thov lawm, thaum twg kuv mam tau cov nyiaj?

Yuav xa ib daim tshev mus rau qhov chaw nyob uas tus tswv rau qhov chaw xaub tau muab ua ntej 14 hnub tom qab tau pom zoo rau koj daim ntawv thov.

Muab cov ntawv thov twg saib tseem ceeb dua?

Yuav saib thiab them cov ntaub ntawv thov nyob ntawm qhov uas ntxov tuaj ntxov tau xwb mus txog thaum lub 6 Hlis tim 20, tsuas yog tias muaj tej nram no:

 • Peb saib cov ntawv thov kev pab them cov nqi xaub tsev uas tseem tshuav nqi them ua ntej cov ntaub ntawv thov kev pab them nqi xaub tsev rau yav tom ntej.
 • Cov ntaub ntawv thov uas cov neeg xaub tsev cov nyiaj tau los npaum li lossis tsawg tshaj 50% ntawm nruab nrab tej nyiaj neeg khwv tau los rau thajtsam ntawd lossis hauv ib yim muaj ib tug los yog coob dua tau poob haujlwm ntev tshaj li 90 hnub ces yuav ua cov ntawv thov no ua ntej lwm cov.

Kuv twb xa kuv daim ntawv thov lawm, tiamsis kuv xav nrog ib tug neeg twg tham. Kuv yuav tiv tauj leejtwg?

Email ZeroBalanceProject@FHFund.org lossis hu lawv rau ntawm 612-895-7880.

Kuv cov neeg xaub tsev xav tau kev pab los ua lawv ntu ntawm daim ntawv thov. Lawv yuav tsum hu leejtwg?

Email ZeroBalanceProject@FHFund.org lossis hu rau lawv ntawm 612-895-7880.

Kuv yuav mus saib qhov twg kom paub tias kuv daim ntawv thov mus li cas lawm? Yuav hais qhia kuv paub li cas thaum tau pom zoo rau kuv daim ntawv thov lawm?

Nkag mus rau hauv koj qhov Neighborly account mus saib seb koj daim ntawv thov mus li cas lawm. Yog tias koj muaj lus nug dabtsi, email ZeroBalanceProject@FHFund.org nrog koj daim ntawv thov tus nab npawb thiab koj lo lus nug. Thaum saib koj daim ntawv thov lawm ces mam xa email tuaj qhia koj paub.

Kuv yuav ua li cas thov kom rov saib dua kuv daim ntawv thov yog tias tsis pom zoo?

Koj muaj 10 hnub txij hnub uas tau xa qhov email uas qhia tias tsis pom zoo rau koj daim ntawv thov kom rov muab saib dua. Email Appeals@FHFund.org nrog rau tej uas qhia tias yuav tiv tauj tau koj li cas thiab koj daim ntawv thov tus nab npawb, vim li cas cas tsis pom zoo, thiab tias vim li cas koj ho ntseeg tias qhov uas tsis pom zoo ntawd yog ua yuam kev lawm.

Ua ntawv thov ntawm no